Uitnodiging voor bijwonen ALV dd 13 april 2018

Het bestuur van de Voorburg Cricket Club nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenveragdering op vrijdag 13 april as. Aanvang is 20.00 uur en de vergadering zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Groene Zoom. Ter vergadering zal er een beperkt aantal exemplaren van de vergaderstukken in geprinte vorm liggen. De stukken zijn ook te downloaden op deze pagina. Deze pagina is met een wachtwoord beschermd, alle leden hebben het wachtwoord toegezonden gekregen.

We hopen u in groten getale te ontmoeten voor een belangrijke bijeenkomst met een boeiende agenda.

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Ingekomen stukken
  • Berichten van verhindering
  • Afgegeven stemmachtigingen
  • Overige
 3. Notulen Algemene Ledervergadering
  • 7 april 2017
  • 24 januari 2018
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Financieel verslag verenigingsjaar 2017
  • Jaarrekening
  • Balans
 7. Verslag van de kascontrolecommissie ex. art. 19.3 van de statuten
 8. Begroting 2018,
 9. Benoeming van kascontrolecommissie ex. art. 3 van de statuten
 10. Verkiezing bestuur
  • Aftredend en niet-herkiesbaar is Aled Lewis als wedstrijdsecretaris
  • Het bestuur stelt voor Floris van Hoogdalem, thans commissaris materiaal en events, tevens te benoemen tot wedstrijdsecretaris
  • Herkiesbaar zijn Jos Jochemsen als voorzitter, Geert Rutgers als penningmeester, Ton Overmeire als Jeugdcommissaris, Willem Ligtenstein als commissaris accommodatie en Karel Philipsen als secretaris
  • Er is een vacature voor een Commissaris Clubhuis
 11. Voorstellen van het bestuur
  • Vaststelling nieuwe Huishoudelijke Reglement en bijlagen
  • Rookbeleid: Naar aanleiding van de discussie in de ALV van 24 januari stelt het bestuur voor de rookvrije zone op het complex uit te breiden met het terras.
 12. Voorstellen van leden als vermeld in de oproeping
 13. Vooruitblik op het komende seizoen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Namens het bestuur,

Karel Philipsen
Secretaris VCC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *