Home » Laatste nieuws » Aankondiging ALV Voorburg Cricket Club d.d. 26 november 2015
Laatste nieuws Nieuws

Aankondiging ALV Voorburg Cricket Club d.d. 26 november 2015

voorzittershamerHet bestuur van Voorburg Cricket Club nodigt u uit voor de ALV op donderdag 26 november 2015, aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Groene Zoom. Wij verzoeken iedereen dringend om op tijd aanwezig te zijn. Agenda

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
 2. Notulen ALV 27 maart 2015, vaststelling
 3. Verslag Ledenraadplegingen
 4. Samenstelling bestuur Tussentijds aftredend is Alie Hard. In haar plaats stelt het bestuur voor Ton Overmeire te benoemen
 5. VCC op weg naar 2020, inleiding
 6. Meerjarenraming 2016-2018
 7. Voorstellen:
  • om voor 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van € 15.000,- te onttrekken aan het Eigen Vermogen voor
   1. Het benoemen van een clubhuismanager
   2. Het aanstellen van een hoofdcoach zo vroeg mogelijk in 2016
   3. Het mogelijk contracteren van een ‘overseas player’
  • om een evenementencommissie in het leven te roepen
  • om een commissie te benoemen die voor de eerstkomende ALV in het voorjaar van 2016 een onderzoek doet naar de haalbaarheid van extra graswickets.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De oproep is tevens naar alle leden per email verstuurd, inclusief bijlagen en de verwijzing naar een beveiligde Internetpagina waar ook alle stukken te vinden zijn.

Tags