Home » Laatste nieuws » Twee nieuwe gezichten in VCC bestuur
Laatste nieuws Bestuurlijk

Twee nieuwe gezichten in VCC bestuur

Hoewel beide heren nog volop in de overdracht zitten, hebben zowel Geert Rutgers (na 7 jaren!) en Surajit Banerjee (na 1 jaar) aangegeven hun taken als penningmeester resp. jeugdvoorzitter op de eerstkomende ALV neer te leggen. Het bestuur is beide heren zeer erkentelijk voor hun bewezen diensten. O.a. in de voorjaars ALV zal daar nog uitgebreider bij worden stilgestaan.

Het bestuur is zeer verheugd dat er twee mensen bereid zijn gevonden om hun plaats in te nemen en deel te worden van het VCC bestuur. Julia Corder, bijna haar leven lang VCC lid en zeer succesvol captain van de VCC dames de laatste jaren, zal de organisatie van het clubhuis op zich nemen als bestuurslid clubhuis. Een zeer uitdagende taak, maar we zijn ervan overtuigd dat die bij Julia in goede handen is. Daarnaast is Tom Archer -vader van Albie (U7) en Milou (U9)- bereid om de VCC jeugd een volgende fase in te leiden als jeugdvoorzitter. Zijn ervaring als Head of Extra Curricular Activities op de Britisch School in Voorschoten zal hem daarbij ongetwijfdeld helpen.

Tevens zal er een wijziging van portefeuilles plaatsvinden: met het in gebruik nemen van de indoorhal en de artifical grasspitches, is een specifieke commissaris accommodatie niet langer vereist. Investeringen op en rondom het sportpark die nodig zullen blijken, zal Victor van Koolwijk meenemen in zijn nieuwe rol als penningmeester. Zaken die direct betrekking hebben op het clubhuis zullen door hem worden overgedragen aan Julia Corder.

Het volledige organogram is hier te vinden.