Home » Bestuurlijk » Uitnodiging ALV 7 april 2022 – Invitation GMM April 7, 2022
Bestuurlijk

Uitnodiging ALV 7 april 2022 – Invitation GMM April 7, 2022

Het bestuur van VCC nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2022, aanvang 20:00 uur, in het VCC clubhuis, Groene Zoom 20, Den Haag. Tijdens de vergadering zal ook het Jaarverslag 2021 beschikbaar zijn. De stukken van de vergadering staan hier en deze pagina is alleen met het password dat per email is/wordt toegezonden, te openen.

The VCC board invites members for the General Members Meeting on April 7, 8 pm, in the VCC club house, Groene Zoom 20, The Hague. At the meeting the Annual Report 2021 will be available. The documents that belong to this meeting can be found here. This website can only be opened with the password that will be/ has been sent separately.

[For the agenda in English see below.]

AGENDA

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Ingekomen stukken
  1. Berichten van verhindering
  2. Afgegeven stemmachtigingen
  3. Overige
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 augustus 2021 *)
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Financieel verslag 2021
  1. Jaarrekening
  2. Balans
 7. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het beleid in 2021
 8. Begroting 2022
 9. Benoeming van kascontrolecommissie
 10. Benoeming Surajit Banerjee als bestuurslid, met portefeuille jeugdzaken
 11. Vooruitblikken op het komende seizoen
 12. Rondvraag en Sluiting

AGENDA

 1. Opening by the Chairman
 2. Incoming documents
  1. Notifications of absence
  2. Absentee balloting
  3. Other
 3. Approval of agenda
 4. Minutes GMM August 17th, 2021 *)
 5. Announcements by the board
 6. Financial report 2021
  1. Annual account from the treasurer
  2. Balance
 7. Report Audit Committee and discharge
 8. Budget 2022
 9. Election Audit Committee
 10. Appointment of Surajit Banerjee as member of the board, responsible for youth matters
 11. Preview of the forthcoming season
 12. Any Other Business and Closure
Tags