Home » Nieuws » Uitnodiging ALV // Invitation GMM
Nieuws

Uitnodiging ALV // Invitation GMM

Alle leden van VCC zijn van harte uitgenodigd op vrijdagavond 8 april vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis.

All VCC members are warmly invited to attend the General Members Meeting on April 8. Start at 8pm in the club house.1257552_conference_room1

Algemene Leden Vergadering, 8 april 2011, 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12-11-2010
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Samenstelling bestuur; De leden wordt voorgesteld het aantal bestuursleden voor 2011 vast te stellen op 6 personen, te weten:

Voorzitter Richard de Lange ter beoordeling aan de leden
Secretaris Carola Vroom herkiesbaar
Penningmeester Agnieta Martienus herkiesbaar
Algemeen secretaris Mark Steffelaar herkiesbaar
Wedstrijdsecretaris Balkumar Marthi nieuw
Jeugdcommissaris Onno van Kessel nieuw

9. Begroting 2011
10. Benoeming kascommissie
11. Activiteitencommissie; Frits Holleman
12. Bardienst *
13. Plannen bestuur
14. Seizoen 2011**
* Het bestuur stelt voor dat spelers ‘s morgens zelf hun tegenstanders ontvangen met koffie en na afloop één speler per team achter de bar helpt. De verplichting om op een ander moment bardienst te doen vervalt hiermee niet.
** Aansluitend aan de ALV is er voor alle spelende leden de gelegenheid om hun voorkeur voor een team aan te geven
.
General Members Meeting, April 8, 2011, 20:00
1. Opening
2. Documents received
3. Announcements
4. Agreement on the minutes of the General Assembly dated 11/12/2010
5. Annual Report: Secretary
6. Annual Report: Treasurer
7. Audit Committee Report
8. Composition of the board: the number of board members is proposed for 2011 is set at six
persons, namely:

President Richard de Lange to be confirmed by members
Secretary Carola Vroom re-election
Treasurer Agnieta Martienus re-election
General secretary Mark Steffelaar re-election
Competition Secretary (seniors) Balkumar Marthi new
Youth commissioner Onno van Kessel new

9. Budget 2011
10. Appointment of Audit Committee
11. Activities Committee, Frits Holleman
12. Bar service *
13. Planning Board
14. 2011 Season **
* The Board proposes that players will welcome their opponents themselves with coffee and after the match one player per team helps behind the bar. The requirement for bar service at another time to do this does not lapse.
** Following the General Meeting there is the opportunity for all the playing members to give their preference for a team.

 

Tags