Home » Algemeen » Stukken ALV 12 april 2019
Algemeen

Stukken ALV 12 april 2019

Het bestuur van VCC nodigt de leden uit tot het bijwonen van de algemene vergadering (jaarvergadering) op 12 april 2019, aanvang 20.00 uur. De vergadering heeft plaats in het clubgebouw van de vereniging.

Op grond van artikel 32 van de Statuten en de artikelen 13, 14, 32 en 33 van het Huishoudelijk Reglement kunnen groepen van leden die tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden groot zijn bestuurskandidaten voordragen dan wel voorstellen ter behandeling doen. Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt per 1 maart 2019: 112 leden. Voorstellen van groepen van leden dienen tenminste drie weken vóór de vergadering te worden ingediend bij het bestuur. Bij voordracht van een kandidaat dient een schriftelijke verklaring te worden gevoegd, waarin deze zich bereid verklaart de kandidatuur te aanvaarden.

 

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Ingekomen stukken
  • Berichten van verhindering
  • Afgegeven stemmachtigingen
  • Overige.
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Notulen Algemene Ledenvergaderingen
  • 13 april 2018
  • 18 december 2018
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Jaarverslag van de secretaris
 7. Financieel verslag verenigingsjaar 2018
  • Jaarrekening
  • Balans
 8. Verslag van de kascontrolecommissie ex. art. 19.3 van de statuten
 9. Begroting 2019
 10. Benoeming van kascontrolecommissie ex. art.  19.3 van de statuten
 11. Verkiezing bestuur
  • Het bestuur stelt voor Maarten le Noble te benoemen als Jeugdcommissaris
  • Herkiesbaar zijn Jos Jochemsen als voorzitter, Geert Rutgers als penningmeester,  Willem Ligtenstein  als commissaris accommodatie, Floris van Hoogdalem als wedstrijdsecretaris, commissaris algemene zaken en Karel Philipsen als secretaris
  • Er is een vacature voor een Commissaris Clubhuis en Evenementen
 12. Beleidsnotitie ‘Financiële kaders VCC tot 2025’
 13. Voorstellen van het bestuur
  • Veiligheid en Gedragsregels
 14. Voorstellen van leden als vermeld in de oproeping
 15. Vooruitblik op het komende seizoen
 16. Rondvraag en Sluiting

Namens het bestuur,

Karel Philipsen, secretaris

De bijbehorende stukken zijn te downloaden via een speciale ledenpagina. Alle leden hebben per email een wachtwoord toegzonden gekregn waarmee ze toegang kunnen verkrijgen tot deze pagina.

 

Nationaal kampioen T20 2024