Home » Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

VRIJWILLIGERSWERK

Inleiding

Om alle activiteiten in de club goed te laten verlopen zijn vrijwilligers nodig. We prijzen ons gelukkig met de vele leden die in het clubhuis, in een commissie, als jeugdleider op het veld of op een andere manier hun steentje bijdragen. Voor het vrijwilligerswerk moeten nadere afspraken worden gemaakt. Dit hoofdstuk gaat nader hierop in.

 

Vrijwilligerswerk

Elk lid dient vrijwilligerswerk te verrichten. Voor seniorleden bestaan die in de eerste plaats uit bar-, clubhuis- en terreindiensten.

Daarnaast zijn er andere vrijwilligerswerkzaamheden zoals commissietaken, coach- en managementtaken, trainerschap, umpiring enz. Gewoonlijk worden hiervoor oproepen geplaatst en kan men zich opgeven.

Voor ouders van jeugdleden geldt dat zij vrijwilligerswerk dienen te  verrichten. Is men naast seniorlid ook ouder, dan heeft men twee verplichtingen. Ook jeugdleden kunnen worden ingezet voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers dragen ook verantwoording. Dit geldt voor hun eigen doen en laten tijdens het verrichten van het werk, alsook voor het ingrijpen bij misstanden en bij het melden van incidenten.

 

De werkzaamheden

  1. Ieder spelend lid of ouder van een jeugdlid heeft de verplichting twee keer per seizoen een bardienst van vier uur te doen. Afkopen kan en moet worden gemeld bij een door het bestuur aan te wijzen persoon. Wie zonder bericht niet komt opdagen krijgt een boete. De voor afkoop en boete verschuldigde bedragen worden vastgesteld door het bestuur.
  2. Alle ouders van jeugdleden dienen bij jeugdwedstrijden beschikbaar te zijn voor vervoer van hun kinderen. Ouders van jeugdleden dienen bij toerbeurt de lunch voor de junioren te verzorgen.
  3. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten tijdens het verrichten van werkzaamheden.

 

Melding van incidenten.

De vrijwilliger dient zo snel mogelijk melding te maken van gebeurtenissen die hebben geleid of hadden kunnen leiden tot een schadelijk gevolg van één of meer bij de Vereniging betrokkenen. De melding dient te geschieden biij de clubcaptain of het bestuur.

 

Grensoverschrijdend gedrag / risicovolle situaties

Als een vrijwilliger signaleert dat er (mogelijk) sprake is van grensoverschrijdend gedrag of een risicovolle situatie, probeert hij eerst de betreffende persoon erop aan te spreken. Voorts, indien nog nodig, maakt hij melding bij het bestuur. Grensoverschrijdend gedrag bestrijkt een breed terrein. Het kan gaan om seksuele intimidatie, alcoholmisbruik, stelen of vernielen, dreigen met wapens of het dreigen met verbaal of fysiek geweld. Wat de achterliggende motieven van de dader ook zijn, grensoverschrijdend gedrag mág en kán niet. Er moet tegen opgetreden worden. Dat is het uitgangspunt.

 

Alcoholgebruik tijdens vrijwilligerswerk

  1. Een vrijwilliger die ten behoeve van de Vereniging auto rijdt of nog moet rijden drinkt geen alcohol en is en blijft nuchter.
  2. Een vrijwilliger mag tijdens een sportieve activiteit geen alcohol drinken als hij de leiding heeft.
  3. Een vrijwilliger wordt geacht nuchter te verschijnen bij de activiteit waarvoor hij is ingedeeld.

 

Verzekeringen

Ten behoeve van vrijwillige functionarissen van kracht zijnde verzekeringen worden op de website vermeld in de bundel Verenigingsinformatie.